Regulamin E-Konferencji „BPA Summit 2020″

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2020 r.
2. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
a) Cena – cena za udział w E-Konferencji zgodnie z §4 Regulaminu,
b) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej,
c) Konferencja – E-konferencja “BPA Summit 2020” organizowana, w dniu 7 kwietnia na zasadach określonych w Regulaminie,
d) Nabywca – podmiot, dla którego wystawiana jest faktura za udział Uczestnika lub Uczestników w Konferencji online,
e) Notyfikacja – elektroniczna forma powiadomień dotycząca E-Konferencji lub wydarzeń związanych z E-Konferencją,
f) Organizator / my – Evention Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, +48 tel. (22) 535-30-33, kontakt@evention.pl, REGON: 146871262, NIP: 5252564839, wpisaną pod numerem KRS: 0000483800 do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5 000 zł (wpłacony w całości),
g) osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Organizator, Uczestnik lub/i Nabywca,
h) Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
i) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki E-Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
j) Rejestracja – czynność dokonywana w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w E-Konferencji,
k) siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), jak np.: pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberataki),
l) Uczestnik / Ty – osoba fizyczna, która zawarła Umowę z Organizatorem w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem,
m) Umowa – umowa o udział i przeprowadzenie E-Konferencji zawarta pomiędzy Uczestnikiem i Organizatorem w momencie potwierdzenia Rejestracji, na zasadach określonych w Regulaminie.

§2. WYMAGANIA TECHNICZNE

Rejestracja, przeglądanie strony internetowej oraz udział w Konferencji online wymaga połączenia z Internetem. Należy korzystać z urządzenia i sieci Internet.

§3. REJESTRACJA

1. Rejestracji można dokonać wyłącznie za pośrednictwem wypełnienia formularza dostępnego pod adresem URL: https://bpasummit.pl/formularz/
2. Warunkiem udziału w Konferencji online jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.

§4. CENA ZA UDZIAŁ

1. Udział w E-Konferencji jest płatny, jednakże Organizator dopuszcza możliwość udziału na warunkach „VIP” dla wybranych osób, które otrzymały imienne zaproszenia.
2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
3. Koszt udziału może zostać zmniejszony w przypadku wykorzystania kodu promocyjnego zgodnie z zasadami jego przyznawania określonymi w warunkach udziału. Uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i Partnerów mogą skorzystać ze zniżki zaoferowanej na stronie wydarzenia.
Koszt dla firm reprezentujących branżę IT jest niezmienny i określony przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
4. Cena obejmuje udział w konferencji online, streamingu wykładów i dyskusji, 30-dniowy dostęp do nagrań video.
5. Do Ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku jeżeli podmiot korzysta ze zwolnienia należy przesłać do Organizatora stosowne oświadczenie w terminie nie później niż na 7 dni przed datą E-Konferencji.
6. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi w warunkach udziału na stronie internetowej z Rejestracją.

§5. ZASADY UDZIAŁU W KONFERENCJI I PRZEBIEG

1. Konferencja jest przeznaczona dla menedżerów odpowiedzialnych za rozwój i optymalizację biznesu. Profil zawodowy: członkowie zarządów, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy rozwoju, dyrektorzy IT, dyrektorzy finansowi. Dominujące branże: sektor usług, a szczególnie finanse, ubezpieczenia, telekomy, prywatne placówki opieki medycznej; także retail, firmy produkcyjne Konferencja nie jest skierowana do Konsumentów. Program Konferencji online dostępny jest pod adresem URL: https://bpasummit.pl/agenda/ E-Konferencja jest organizowana przy współudziale organizacji wymienionych pod adresem URL:  https://bpasummit.pl/organizatorzy/ i w czasie Konferencji online mogą pojawić się materiały promujące lub ulotki informacyjne.
2. Uczestnicy otrzymują certyfikaty udziału w Konferencji online.
3. Warunkiem udziału w E-Konferencji jest Rejestracja, przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu oraz dokonanie w terminie zapłaty Ceny (nie dotyczy uczestników określonych w par. 4 pkt 1).
4. Zgłoszenia do udziału w Konferencji online przyjmujemy na przeddzień E-Konferencji lub do momentu wyczerpania puli wolnych miejsc.
5. Potwierdzeniem udziału w E-Konferencji jest przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora. Brak udziału w E-Konferencji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku dokonania zapłaty za udział.
6. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Konferencji online Uczestnikowi, który nie dokonał wpłaty w terminie.
7. Wpłaty w terminie uważa się za zrealizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia i doręczenia faktury proforma lub najpóźniej w terminie na przeddzień E-Konferencji, a w przypadku gdy zgłoszenie następuje w terminie na 7 dni przed E-Konferencją gdy płatność następuje maksymalnie na przeddzień E-Konferencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt z Organizatorem i modyfikacja tego zapisu zgodnie z zaakceptowanymi warunkami przez Organizatora i Nabywcę.
8. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji online. Uczestnik może rozwiązać Umowę (odwołać uczestnictwo) na co najmniej 7 dni przed E-Konferencją w drodze wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji. W takim wypadku Organizator przyjmuje rezygnację, a zapłacona Cena za uczestnictwo w E-Konferencji zostanie zwrócona przelewem bankowym, na numer rachunku, z którego dokonano zapłaty.
9. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi.
10. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w E-Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji online oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Uczestników lub Nabywcy, osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora albo innych Uczestników, Nabywcy lub osób trzecich.
11. Organizator może pytać Uczestników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z przeprowadzonej Konferencji online, w tym organizacji oraz sposobu zapisu. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet dostępnych w formie papierowej lub elektronicznej.
14. Organizator może prowadzić i publikować statystyki dotyczące Konferencji online.
15. Organizator ma prawo do przesyłania Notyfikacji zgodnie z Polityką Prywatności.
16. Organizator ma prawo, według własnego uznania rozszerzyć właściwości, funkcjonalności E-Konferencji. Zmiany takie nie mogą prowadzić do obniżenia jakości realizowanej Konferencji online.

§6. OCHRONA DANYCH

1. Organizator jest administratorem danych.
2. Używamy protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej,
b) zgodnie z Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania lub/i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów/uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i celu na podstawie udzielonej zgody przez Uczestnika.
5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przez czas trwania Umowy oraz przez okres 10 lat od dnia rozwiązania Umowy (na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń). Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
a) rozwiązania Umowy i po upływie okresu, o którym mowa w ust. 7;
b) cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli zgoda została wyrażona lub jeżeli dane są przetwarzane w ramach uzasadnionego interesu Usługodawcy.

§7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niepoprawnie wpisane dane przez Uczestnika,
b) brak dostępu do sieci Internet uniemożliwiające dokonanie Rejestracji albo ograniczenia w jego dostępności,
c) słabe warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie, niezbędne do korzystania z Konferencji online ,
d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek podania nieprawdziwych danych przez osobę dokonującą Rejestracji;
e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Organizator,
f) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Uczestnika, Nabywcę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek odwołania E-Konferencji przez Organizatora w wyniku siły wyższej (zdarzenia losowe, na które nie miał wpływu Organizator).
2. Uczestnik na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność bierze udział w Konferencji online.
3. Organizator nie ma wpływu na to w jaki sposób Uczestnik wykorzysta wiedzę i umiejętności nabyte w czasie E-Konferencji.

§8. REKLAMACJE

1. Reklamacje prosimy składać w możliwie jak najszybszym czasie od dnia wystąpienia szkody. Prosimy podać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę firmy) oraz możliwie dokładnie opisać nieprawidłowości (uwzględniając czas i miejsce ich wystąpienia). Prosimy o kontakt na adres e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w warunkach udziału na etapie Rejestracji.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie jednak nie dłuższym niż 14 dni.
3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się̨ dzień wpływu do Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego.

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Tytuł i program E-Konferencji, w tym strona www, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji E-Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.
2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji online, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących E-Konferencji.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
5. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu prosimy o kontakt.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
7. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na E-Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie E-Konferencji, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub odłączenia Uczestnika od streamingu online przy nieporządnym zachowaniu Uczestnika w trakcie Konferencji Online.

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
11. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
12. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
13. Organizator nie przewiduje udziału w E-Konferencji dla Konsumentów i zgodnie z zasadami uczestnictwa, w tym §4 ust.1 Uczestnik nie jest uważany za Konsumenta.
14. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmian treści Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zmiany Regulaminu.

Załącznik: Polityka Prywatności

IBPA SUMMIT 2022

18-19 maja 2022
Warszawa
www.bpasummit.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.