Anna Gawrońska

Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt, Kierownik Centrum Standaryzacji. Doradza w zakresie wykorzystania standardów GS1 w
ochronie zdrowia. Uczestniczy w projektach badawczych międzynarodowych z zakresu standardów w obszarze tzw. e-zdrowia, w
tym jako kierownik projektu (Antilope, epSOS, openMedicine) oraz w projektach komercyjnych krajowych z zakresu logistyki.
Wspiera polskie szpitale w zakresie wdrażania rozwiązań, umożliwiających automatyzację i racjonalizację procesów logistycznych.
Dodatkowo bierze udział w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest
Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze
ochrony zdrowia i zarządzania procesowego w szpitalach.
Ściśle współpracuje z głównymi interesariuszami w obszarze ochrony zdrowia w Polsce, tj. Urzędem Rejestracji Produktów
Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jak również
stowarzyszeniami branżowymi i klastrami medycznymi. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HL7, Polskiego Towarzystwa
Logistycznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia.